میعاد صنعت

اطلاعات فنی

مراحل مختلف بازسازی میل لنگ و نحوه گردش کار در کارخانه شرکت میعادصنعت


اندازه گیری :
ابتدا نوع و مشخصات میل لنگ همراه با ابعاد لنگهای ثابت و متحرک بوسیله میکرومتر اندازه گیری می گردد و در کارت فنی که شناسنامه میل لنگ محسوب می شود، ثبت می گردد.

پیش سنگ قبل از ترک یابی :
قبل ازانجام آزمایش ترکیابی باید میل لنگ پیش سنگ زده تا دهانه ها کاملاً صیقل گردند.

آزمایش های ترک یابی :
با پاشیدن مایع مخصوص فلورسنت روی دهانه های میل لنگ که روی دستگاه ترکیابی قرار داده ایم و عبور جریان برق بمدت چند ثانیه میدان مغناطیسی ایجاد تا ترکهای موجود روی میل لنگ بوسیله اشعه ماوراء بنفش دیده شوند.
نکته :  ترک مورب و عمودی عمیق اسقاط بودن  میل لنگ را اعلام می دارد.بازسازی باروش جوش زیرپودری :
ابتدا میل لنگ را به اندازه کافی گرم کرده و محل آسیب دیده را که در مرحله ترکیابی شناسایی شده بود، بوسیله جوش زیر پودری ترمیم می کنند.تاب گیری بعد از جوشکاری :
لازم است بعد از جوشکاری و قبل از سنگ زدن کجی و یا تاب میل لنگ را آزمایش کرده و نسبت به تاب گیری آن یعنی رفع کجی که در محور ثابت ایجاد شده، اقدام نمائیم. برای این کار از دستگاه مخصوص تاب گیری میل لنگ استفاده  می شود.تنش گیری :
در هر فرآیند جوشکاری، روی سطح میل لنگ تنشهای کششی  بوجود می آید که موجب کاهش قابل ملاحظه قدرت خستگی میل لنگ می گردد. با استفاده از دستگاه تنش زدائی ارتعاشی، تنش موجود را از طریق انتقال انرژی لرزشی با طول موج از پیش تعیین شده روی میل لنگ، کاهش می دهد.

پیش سنگ بعد از جوشکاری :
دهانه های میل لنگ سبب افزایش قطر می گردد که لازم است با دستگاه سنگ میل لنگ مقداری از سطح جوش خورده آن برداشته شود تا همسطح بقیه دهانه های میل لنگ باشد.

بازکردن سوراخ روغن :
در این مرحله سوراخهای روغن میل لنگ را که قبل از جوشکاری توسط خمیر مخصوص پرکرده بودند، توسط فرزکاری دستی باز و سوراخهای روغنی را از ذرات پلیسه و براده ها کاملاً پاک و تمیز می کنیم.

سنگ نهایی و پولیش :
در این مرحله توسط دستگاه سنگ میل لنگ (یا همان میل لنگ تراش در اصطلاح عامه) تمامی دهانه های میل لنگ را هم سطح و صیقل می نمائیم. در این مورد که تا چه اندازه دهانه های ثابت و متحرک سنگ زده شوند به تعداد دفعاتی که میل لنگ قبلاً سنگ خورده بستگی خواهد داشت.
نکته : بعد از سنگ زدن بوسیله دستگاه پولیش تمامی دهانه های ثابت و متحرک پولیش می گردد.

 

Top of Page