میعاد صنعت

ویدئو ها

ویدئو شماره یک

ترک یابی

 Please set a correct download folder

ویدئو شماره دو

جوش زیر پودری و بازسازی

Please set a correct download folder

ویدئو شماره سه

تاب گیری

Please set a correct download folder

ویدئو شماره چهار

تنش زدائی

Please set a correct download folder

ویدئو شماره پنج

پرداخت کردن لبه سوراخهای روغن

Please set a correct download folder

ویدئو شماره شش

دستگاه سنگ میل لنگ – میل لنگ تراشی

Please set a correct download folder

ویدو شماره هفت

پولیش

Please set a correct download folder

ویدئو شماره هشت

محوطه سالن

Please set a correct download folder

 

 

Top of Page