میعاد صنعت

ارتعاشات میل لنگ و اجزاء موتور

اهمیت ارتعاشات در میل لنگ و اجزاء موتورهای احتراق داخلی:

باتوجه به گسترش روزافزون نیاز صنایع پیشرفته امروزی به کار در سرعتهای خیلی بالا و همچنین تمایل در بکارگیری قطعات سبکتر در ماشین آلات صنعتی، بررسی استاتیکی تنش وکرنش کمک چندانی درتحلیل سیستم ها نخواهد کرد. در چنین مواقعی سازه بایستی از لحاظ رفتار دینامیکی نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته و نتایج آن نیز بصورت تجربی مورد تائید قرار گیرد. به همین دلیل امروزه آزمایشات ارتعاشی موارد استفاده وسیعی یافته اند و تستهای ارتعاشی به عنوان بخشی از زنجیره کنترل کیفی تولیدات کارخانه ها تلقی می شوند.
این نکته نیز حائز اهمیت می باشد، که بیشترین ارتعاشات در محفظه میل لنگ صورت می پذیرد و این قسمت سهم عمده در تولید صدای ایجاد شده دارد، لذا شناختی جامع از دینامیک سازه ای میل لنگ بسیار ضروری می باشد.
یکی از مسائل مهمی که در موتورهای احتراق داخلی پیستونی به چشم می خورد، مسئله لرزشها و ارتعاشات اجزاء موتور به وسیله اعمال نیروها و گشتاورهای متغیر بر آنهاست. اصولا دستگاه حرکتی موتورهای احتراق داخلی پیستونی براساس مکانیزم لنگ و لغزنده عمل میکند، فشار گاز درون محفظه احتراق وارده بر سطح پیسون به صورت نیرو از طریق شاتون به لنگهای میل لنگ منتقل می شود و نیروی اعمالی در شعاع میل لنگ سبب ایجاد گشتاور روی میل لنگ و در نتیجه دوران آن می گردد. در دستگاه حرکتی، پیستون حرکتی رفت و برگشتی، میل لنگ حرکتی دورانی و شاتون ترکیبی از حرکت رفت و برگشتی و دورانی دارد.
براثر حرکت اجزاء دستگاه حرکتی نیروهای ماند داخلی در این اجزاء ایجاد می شوند. این نیروها و همچنین نیروی فشار گاز وارد برسطح پیستون نسبت به زاویه میل لنگ به طور متناوب تغییر می کنند که نهایتا سبب تغییر متناوب گشتاور اعمالی روی میل لنگ در هر چرخه کاری موتور میشود:
به طور کلی عوامل زیر می توانند سبب بروز لرزش و ارتعاش در موتور شوند.
•نیروهای ماند داخلی براثر حرکت اجزاء دستگاه حرکتی
•گشتاورهای طولی در موتورهای چند سیلندر براثر اعمال نیروهای نامتعادل فوق
•گشتاورهای پیچشی وارده بر میل لنگ و گشتاور ترمزی که برابر و مخالف گشتاور پیچشی است.
 این نیروها وگشتاورها باعث ایجادارتعاشات خطی وپیچشی مضر درقطعات مختلف موتور ازجمله میل لنگ می گردد که خود منشاء ایجاد بارهای پیش بینی نشده و اضافی در قطعات، افزایش اصطکاک داخلی موتور، بروز سروصدا و لرزش، شل شدن پیچ و مهره ها، ایجاد اختلال در عملکرد قسمتهای دیگر مانند چرخ دنده های محرک میل لنگ، پروانه، پمپها و ... می شوند. بنابراین ضروریست تا حد امکان باید ارتعاشات را در موتور مهار و نیروها و گشتاورهای نامتعادل را متعادل نمود.

Top of Page