میعاد صنعت

نیروهای وارده و تنش های میل لنگ

شناسائی نیروها و بارهای وارده بر میل لنگ و ضرورت توجه به تنش های داخل میل لنگ :
دستگاه حرکتی میل لنگ از اجزاء اصلی مانند پیستون، میل یاتاقان، میل لنگ و دیگر اجزای فرعی تشکیل شده که هرکدام جداگانه بایستی به منظور طراحی مورد بررسی قرار گیرند.
حرکت رفت وبرگشتی پیستون ازطریق لنگهای میل لنگ به حرکت گردشی (دورانی)تبدیل می گردد. بررسی میل لنگ با استفاده از قوانین مقاومت مصالح کلاسیک به منظور تعیین تنش های داخلی به کمک نیروها و گشتاورهای خارجی و تغییرات (منحنی) زمانی آنها باتوجه به فرم لنگهای امروزی، به نتایج رضایت بخشی منتهی نمی گردد به همین دلیل در تولید میل لنگ از فرضیاتی استفاده می شود که براساس حدود مجاز، میل لنگ های ساخته شده بدست آمده است. به منظور دستیابی به نتایج صحیح و روش در محاسبه میل لنگ، لازم است نخست نیروها و سپس ترتیب بارهای وارده برآن شناسایی شده تا براساس آنها قابلیت تحمل باری ( به لحاظ جنس) تعیین شود. به کمک نسبت بار وارده بر قابلیت تحمل باری حدود مجاز مشخص می گردند.
نیروهای ثابت وارده بر میل لنگ (بار مفید) متناسب با گشتاور چرخشی مفید، تصور شده و علاوه بر آن نیروهایی متغیر که ناشی از تغییر نیروهای جرمی و گازی و در شرایط رزونانس که ناشی از نیروهای متغیر، چرخشی، خمشی و ... است برآن وارد می شوند. نیروهای دیگری نیز، نظیر نیروهای ناشی از تنش های حرارتی، اتصال چرخ دنده ها و یاتاقانهای غلطکی و ... وجود دارند که در صورت طرح صحیح میل لنگ اثرات خطرناکی نداشته ، ضمناً به منظور افزایش خواص حرکتی یاتاقانها، غالبا پین های مربوطه را سخت می کنند، که تغییر فرم ناشی از آن باید مجددا "بدون ایجاد تنش های اضافی" بر طرف شود. وزنه های تعادل نیز می بایست طوری انتخاب شوند که وظایف محوله را به خوبی انجام داده و باعث تنش های داخلی بزرگ نگردند. آنهایی که برای خنثی کردن گشتاورهای آزاد هستند، به منظور صرفه جویی در وزنشان، از یکدیگر دور قرار داده تا بدینوسیله از بازوی اهرمی بزرگی استفاده شود. معذالک تنش های بزرگی در داخل می لنگ ایجاد می شوند که توجه به آنها ضروری است.

Top of Page