میعاد صنعت

نقش میل لنگ درارتعاشات موتور

یکی از قطعاتی که در داخل موتور ایجاد ارتعاش می کند، میل لنگ می باشد که به طور قابل توجهی بر روی کیفیت صدای موتور تاثیرگذار است. از آن هنگام که تعداد سیلندرهای موتور به شش کاهش یافت و سرعت موتور به طور قابل ملاحظه ای زیاد شد اشکال صداکردن موتوردر موقع کار کردن، در محدوده کوچکی از سرعت موتور آشکار گردید. این صدا را نمی توان به عدم تعادل قطعاتی که حرکت رفت و برگشتی دارند نسبت داد، زیرا در این موتورها نیروهای اینرسی اولیه و ثانویه بطور کامل متعادل می شوند، ولی به زودی معلوم گردید که این صدا مربوط به ارتعاشات پیچشی میل لنگ می باشد که در اثر ضربه های ناشی از نیروهای فشاری و اینرسی به حالت تشدید (رزونانس) در می آید.
به طور کلی یکی از عوامل بروز لرزش و ارتعاش در موتورها نیروهای "ماند" داخلی براثر حرکت اجزاء دستگاه حرکتی      می باشد ، لذا نیروها و گشتاورهایی که در داخل دستگاه رفت و برگشتی ایجاد می شوند و سپس ارتعاشات میل لنگ و چگونگی دستیابی به آن و در نهایت دستیابی به رفتار دینامیکی میل لنگ موردنظر می باشد.
در دستگاه حرکتی موتورها دو نوع مکانیزم مورد استفاده قرار می گیرد. یک نوع لنگ مرکزی و دیگری مکانیزم خارج از مرکز است. در نوع لنگ مرکزی محور میل لنگ و محور پین پیستون در یک صفحه قرار می گیرند ولی در نوع مکانیزم خارج از مرکز محور میل لنگ و محور پین پیستون در یک صفحه واقع نیستند و نسبت به یکدیگر کمی انحراف دارند.
در طی کار موتور، بر روی قطعات متحرک دستگاه، فشار گاز داخلی محفظه احتراق، نیروهای "ماند" جرمهای رفت و برگشتی، نیروهای "گریز از مرکز" جرمهای دورانی، فشار محفظه لنگ اعمالی بر سطح تحتانی پیستون (تقریبا برابر فشار اتمسفر)، نیروهای ثقلی و نیروهای اصطکاکی اعمال می گردند. در محاسبات دینامیکی معمولا به علت کوچکی نیروهای ثقلی و اصطکاکی در مقایسه با نیروهای دیگر از آنها صرفنظر می شود.

Top of Page